1. Cel imprezy

 

a) Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy podnoszenia sprawności fizycznej oraz promocja gmin Wadowice i Andrychów .

b) Ukazanie warunków krajobrazowych Beskidu Małego

 

2. Organizator

Fundacja Święty Uśmiechnięty

Urząd Miejski w Wadowicach

Urząd Miejski w Andrychowie

3. Termin i miejsce

a) 16 lipca 2017 r. (niedziela)

b) Start godz.11:00 zlokalizowany w Rzykach - osiedle za Kościołem 1 a, 34-125 Rzyki

Odprawa techniczna o godzinie 10:50

c) Biuro Zawodów zlokalizowane w Hotelu Młyn Jacka – sala konferencyjna (Jaroszowice 234, 34-100 Wadowice)

d) Strona internetowa Hotelu - www.hotelmj.pl

e) Biuro zawodów czynne – 15.07.2017 (sobota) w godz. 18:00 – 20:00 oraz 16.07.20167(niedziela) w godz. 8:00-09:45;

 

f) Transport z biura zawodów (mety) odbędzie się zaraz po zamknięciu biura zawodów w niedziele. Transport wliczony w cenę wpisowego. 

4. Trasa

Długość trasy ok. 21.097 km

Rzyki Centrum – os Jagódki (niebieski szlak - 2 km asfaltu) - (poza szlakiem utwardzona trasa) Przełecz Beskidek - Leskowiec - GROŃ JANA PAWŁA II (8 KM punkt odżywczy przykaplicy) - (dalej zielonym) Czoło – przed Gancarzem- Snożka – Czuba - Smużka (dalej żółtym) Bliźniaki - Przełęcz Panczakiewicza - Łysa Góra - Iłowiec – META: Hotel & Spa – Młyn Jacka

 

 a) Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu 4 godzin tj. do godz. 15:00

b) Punkty odżywcze zlokalizowane zostaną w dwóch miejscach na ok. 6 km i 14 km Trasy. Jeśli przepowiadane będą upały organizator podniesie ilość punktów odżywczych do 4.

         c) Punkt medyczny będzie znajdować się na starcie oraz mecie biegu.

5. Warunki uczestnictwa

a) Organizator ustanawia limit zgłoszeń: 300. Lista startowa zostanie zamknięta w momencie nadania 300 numeru startowego

b) Warunkiem startu w biegu jest zgłoszenie się zawodnika i uiszczenie opłaty startowej do dnia 15 lipca 2015 roku.  W przypadku nie wyczerpania zgłoszeń zapisu, będzie można dokonać również w biurze zawodów.

c) W biegu mogą startować osoby, które do dnia 16.07.2017 ukończą 18. rok życia.

d) Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie i jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich – rodzice/opiekunowie.

e) Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

f) Organizator nie dopuszcza do udziału zawodników: na wózkach inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi ze względów bezpieczeństwa.

g) Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających. Osoby takie będą dyskwalifikowane.

6. Zgłoszenia

a)  Zgłoszenia uczestnictwa w III Wadowicki Półmaratonie Górskim przyjmowane są: na stronie internetowej Półmaratonu do 10 lipca 2017 roku (zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie biegu www.gorski.biegwadowicki.pl )

b)  W przypadku niewyczerpania limitu zgłoszeń (300), zapisów można dokonywać w Biurze

 

Zawodów w dniu 15 i 16 lipca 2017 roku.

c) Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i ewentualne dodatkowe zgłoszenia będą odbywały się w Biurze Zawodów.

d) Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w biegu oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

7. Opłata startowa:

a) Przelew:

         60 zł do 31 maja

70 zł do 30 czerwca

80 zł do 10 lipca

120 zł w biurze zawodów

 

 

b) Wpłaty należy dokonać na konto:

Fundacja Święty Uśmiechnięty

34-100 Wadowice

Pl. Jana Pawła II nr 1/25

Nr rachunku Bankowego: 87 2030 0045 1110 0000 0397 0980

BGŻ o/Wadowice

 

Tytuł wpłaty: II Wadowicki Półmaraton Górski – Imię Nazwisko

 

c) Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

d) Organizator zapewnia transport z biura zawodów do miejsca startu

e) Organizator wystawia Rachunki. Dane do rachunku wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać do organizatora najpóźniej 4 dni od daty wpłaty.

f) Wpłaty dokonane przelewem po terminie 10 lipca 2017 r. będą uznawane jako darowizny na cele statutowe Fundacji. Opłatę należy uregulować w kasie w Biurze Zawodów.

g) Raz wniesiona opłata startowa, jak i niedopłacone kwoty, nie podlegają zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi organizator.

h) Opłata może być przeniesiona na innego zawodnika, nie może natomiast zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.

I) Nie ma możliwości podpisania oświadczenia o stanie zdrowia w imieniu innej osoby.

j) Przy odbiorze pakietu startowego należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.

 

8. Klasyfikacja

 

a) Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:

 

K/M-20: 18-29 lat

K/M-30: 30-39 lat

K/M-40: 40-49 lat

K/M-50: 50-59 lat

K/M-60: 60 lat i powyżej.

 

Najlepszy zawodnik i zawodniczka z Gminy Wadowice,

b) Nagroda dla najliczniejszej grupy z jednego klubu

Najlepszy zawodnik i zawodniczka z Gminy Andrychów,

c) Wyłonimy w trakcje wśród wszystkich uczestników dwie nagrody rzeczowe o łącznej wartości powyżej 1600 zł. Osoba wylosowana odpowie na pytanie dotyczące trasy biegowej

 

 

9. Nagrody

 

a) W kategorii Open kobiet i mężczyzn puchar + nagrody finansowe:

I miejsce – 600 zł

II miejsce – 400 zł

III miejsce – 200 zł

 

b)W kategoriach wiekowych zdobywcy miejsc I-III otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe

c) Najlepszy uczestnik i uczestniczka z gminy Wadowice oraz Andrychów otrzyma puchar.

Zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej nie biorą udziału w podziale nagród dla poszczególnych kategorii wiekowych.

(W przypadku gdy łączna wartość nagrody przekroczy kwotę 760 zł, od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami)

 

10. Świadczenia organizatora

 

 1. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy zawierający koszulkę, plecak materiałowy, napój, posiłek, kremówkę, numer startowy, agrafki, transport z biura zawodów na miejsce startu oraz upominki od sponsorów.

 2. Zawodnicy otrzymają na mecie wyjątkowy medal pamiątkowy.

 3. Trasa biegu będzie bardzo dobrze oznakowana

 4. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych oraz GOPR podczas trwania imprezy.

 5. Transport zapewniony przez organizatora z mety na start, będzie zaraz po zamknięciu biura zawodów w niedzielę.
 1. Postanowienia końcowe

Uczestnicy Biegu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.

 1. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej nie biorą udziału w podziale nagród dla poszczególnych kategorii wiekowych.

 2. Zakończenie imprezy oraz rozdanie nagród będzie miało miejsce przy mecie biegu o godz 14:45. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu

 3. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie wyłącznie w Biurze Zawodów.

 1. Organizator zapewnia depozyt ubraniowy na czas trwania biegu w samochodzie. Depozyt przetransportujemy z miejsca startu na miejsce mety. Worek na zapakowanie rzeczy będzie zlokalizowany już przy samym depozycie, tam również otrzymacie kartki do oznaczenia worka. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego,

 2. Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

 3. Decyzje ratowników medycznych dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

 4. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian z ważnych przyczyn w niniejszym regulaminie, o których ma obowiązek powiadomić uczestników Biegu, najpóźniej na tydzień przed startem.

 5. Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

 6. Biegacze, którzy przekroczą limit czasu mogą po zdjęciu numeru startowego kontynuować bieg na własną odpowiedzialność;

 7. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.